GDPR


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť MS Homes spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ("nariadenie") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ("zákon").


AKO MS HOMES ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE

MS Homes získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, prostredníctvom webovej stránky, facebooku, alebo aplikácie whatsapp)

Ms Homes získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom MS Homes kladie na ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.


AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • MS Homes spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy. MS Homes poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. MS Homes uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.
 • MS Homes môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. MS Homes môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. MS Homes uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • MS Homes spracúva osobné údaje pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
 • Pokročilý marketing - s vaším súhlasom vám môžeme posielať aj inšpiratívne ponuky od tretích strán alebo používať vašu e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, pokiaľ sa neodhlásite. Túto možnosť môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov, alebo kliknutím v emailoch na odkaz - odhlásiť.
 • Vaše fotografie, referencie, spätnú väzbu atď. môžeme použiť len na základe vášho súhlasu, kým ho neodvoláte.

MS Homes uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MS Homes môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti MS Homes sú napríklad osoby, ktoré zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. spoluopracujúci právnici alebo spolupracujúce advokátske kancelárie, účtovné kancelárie, spoločnosti poskytujúce IT služby a taktiež realitní makléri.  MS Homes neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP. 

Zoznam sprostredkovateľov:

 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics a Google Ads
 • SmartSelling a.s. , Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372
 • Euroaspect, s.r.o. , Melónový rad 405, Iža 946 39, IČO: 51 690 691
   


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba ma právo:

 • vyžadovať od spoločnosti MS Homes potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj ("právo na prístup k osobným údajom");otknutá osoba 
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré MS Homes spracúva ("právo byť informovaný o spracúvaní")
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré MS Homes spracúva ("právo na opravu");
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich MS Homes získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a MS Homes nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak MS Homes spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie ("právo na vymazanie");
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že MS Homes o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy ("právo na obmedzenie");
 • získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla spoločnosti MS Homes v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov ("právo na prenosnosť");
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom ("právo namietať");
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti MS Homes, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak ("automatizované rozhodovanie vrátane profilovania"); Spoločnosť MS Homes nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený spoločnosti MS Homes s účinkami od momentu odvolania súhlasu ("právo odvolať súhlas");
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.


POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB O UPLATNENÍ SVOJÍCH PRÁV

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb MS Homes stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré MS Homes spracúva. MS Homes zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. MS Homes je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla konkrétnej spoločnosti MS Homes
 • doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla konkrétnej spoločnosti MS Homes
 • e-mailom na adresu spoločnosti MS Homes: info@mshomes.eu


Pravidlá cookies

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania tejto webovej stránky sa vo vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory s názvom Cookies. Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používanám týchto súborov. V dnešnej dobe je to bežne používaný nástroj.

Čo sú Cookies?

Cookies je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame Cookies?

Naše webové stránky používajú súbory Cookies na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Hoci Cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory Cookies môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia. Informácie týkajúce sa súborov Cookies sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory Cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať Cookies?

Cookies môžete ovládať a / alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory Cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov Cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie

Správu súborov Cookies pre jednotlivé prehliadače nájdete tu:

 • prehliadač Google Chrome
 • prehliadač Mozilla Firefox
 • prehliadač Internet Explorer
 • prehliadač Opera
 • mobilne prehliadače Android, Safari

Krátkodobé súbory Cookies sa po vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
Dlhodobé súbory Cookies sa uchovajú aj po vypnutí prehliadača a počítača.


Turbodieta.cz, Anionky.cz, Galvanic Spa, Tropokolagen.cz, Deparim, Queen Euniké partner, Wellu.cz, BH test, Alternativní doktorka, QE Partner, Hledák, Pilna, Syn-Ake, Trikers.cz, Chlorella SP, Shopeek.cz