GDPR


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem této informace je vysvětlit, jak MS Homes zpracovává osobní údaje subjektů údajů a jaká jsou jejich práva podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon").


JAK SPOLEČNOST MS HOMES ZÍSKÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost MS Homes získává osobní údaje následujícími způsoby:

 • přímo od svých klientů při uzavírání smluv;
 • od osob, které společnosti dobrovolně poskytly své osobní údaje a udělily společnosti souhlas s jejich zpracováním (prostřednictvím e-mailu, webových stránek, facebooku nebo whatsappu).

MS Homes shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, který je přiměřený účelu zpracování. Společnost MS Homes přitom klade zvláštní důraz na ochranu osobních údajů a práv subjektů údajů.


JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost MS Homes zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s plněním smluvních závazků obou stran, zejména s uzavřením, změnou a ukončením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů společnosti v nezbytném rozsahu je podmínkou pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů může zabránit uzavření smlouvy. MS Homes poskytne subjektu údajů informace o tom, které osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy a které mohou být poskytnuty například za účelem zlepšení efektivity komunikace. Společnost MS Homes uchovává osobní údaje pro účely plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností a subjektem údajů a po nezbytnou dobu po jeho ukončení.
 • MS Homes může zpracovávat osobní údaje, včetně jejich poskytování orgánům veřejné moci a dalším osobám, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona. MS Homes může například poskytnout osobní údaje Slovenské obchodní inspekci, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním orgánům či příslušným osobám v souladu se zákonem z důvodu zákonné povinnosti. MS Homes uchovává osobní údaje pro účely plnění právní povinnosti po dobu ne delší, než je nezbytné pro splnění příslušné právní povinnosti podle obecně závazných právních předpisů.
 • Společnost MS Homes zpracovává osobní údaje pro vystavení a registraci daňových dokladů.
 • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu než se sami odhlásíte. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • ‍Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Společnost MS Homes uchovává osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů nejdéle po dobu trvání tohoto souhlasu nebo do jeho odvolání, podle toho, co nastane dříve.

Subjekt údajů má právo kdykoli svobodně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

MS Homes může zpracováním osobních údajů pověřit třetí strany, tzv. zpracovatele. Zprostředkovateli společnosti MS Homes jsou například osoby, které zajišťují přípravu smluvních dokumentů, jako jsou spolupracující právníci nebo spolupracující advokátní kanceláře, společnosti poskytující IT služby a také realitní kanceláře. Společnost MS Homes neposkytuje osobní údaje mimo EU a EHP.

Seznam zprostředkovatelů:

 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics a Google Ads
 • SmartSelling a.s, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372


INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na:

 • požádat společnost MS Homes o potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány; pokud subjekt údajů osobní údaje nezískal, může požádat o poskytnutí veškerých jemu dostupných informací o zdroji osobních údajů ("právo na přístup k osobním údajům");
 • v případě, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány, získat přístup k osobním údajům a dalším informacím a obdržet kopii osobních údajů zpracovávaných společností MS Homes ("právo být informován o zpracování").
 • opravu nesprávných/neúplných osobních údajů zpracovávaných společností MS Homes ("právo na opravu");
 • výmaz osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v Nařízení nebo v Zákoně o ochraně osobních údajů; zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo zpracovávány společností MS Homes, pokud subjekt údajů odvolá souhlas a společnost MS Homes nemá jiný právní základ pro zpracování, pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování nebo pokud společnost MS Homes zpracovávala osobní údaje protiprávně; pokud jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může subjekt údajů požadovat jejich vrácení ("právo na výmaz");
 • omezení zpracování osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v Nařízení a Zákoně o ochraně osobních údajů; například pokud subjekt údajů oznámí společnosti MS Homes, že společnost MS Homes zpracovává jeho nepřesné osobní údaje, může požadovat, aby osobní údaje nebyly zpracovávány, dokud nebudou opraveny ("právo na omezení");
 • získání osobních údajů týkajících se subjektu údajů, které poskytl společnosti MS Homes ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; subjekt údajů má právo na přenos těchto osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné a jsou-li splněny podmínky stanovené Nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů ("právo na přenositelnost");
 • vznést z důvodů týkajících se konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, včetně námitky proti profilování; vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, včetně profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem ("právo vznést námitku");
 • vznést námitku, aby se na ně nevztahovalo rozhodnutí společnosti MS Homes, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ně právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýká, pokud Nařízení a zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak ("automatizované rozhodování, včetně profilování"); společnost MS Homes neprovádí automatizované rozhodování, včetně profilování;
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti MS Homes s účinností od okamžiku odvolání souhlasu ("právo odvolat souhlas");
 • pokud má podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefonní číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk Pokud subjekt údajů nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva podle Nařízení a Zákona o ochraně osobních údajů vykonávat jeho zákonný zástupce. Práva subjektu údajů, který není naživu, vyplývající z nařízení a zákona o ochraně osobních údajů může vykonávat jeho blízký příbuzný.


INFORMOVÁNÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ O VÝKONU JEJICH PRÁV

S ohledem na možná rizika zneužití a s cílem zajistit ochranu osobních údajů subjektů údajů stanoví společnost MS Homes způsoby komunikace, kterými lze přijmout a odpovědět na žádost subjektu údajů týkající se osobních údajů zpracovávaných společností MS Homes. Společnost MS Homes rovněž zohledňuje technické aspekty některých práv subjektu údajů a přizpůsobuje komunikační prostředky tak, aby tato práva subjektu údajů byla zajištěna. Společnost MS Homes je oprávněna požádat o dodatečné ověření totožnosti subjektu údajů v případě pochybností o totožnosti subjektu údajů.

Subjekt údajů může svá práva uplatnit následujícími způsoby:

 • osobně na adrese sídla konkrétní společnosti MS Homes.
 • doporučeným dopisem (podpis subjektu údajů musí být úředně ověřen) zaslaným na adresu sídla konkrétní společnosti MS Homes.
 • e-mailem na adresu společnosti MS Homes: info@mshomes.eu.


Zásady používání cookie

Pro zajištění správného fungování těchto webových stránek se na vašem zařízení ukládají malé datové soubory zvané cookies. Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním těchto souborů. V dnešní době je to běžně používaný nástroj.

Co jsou to cookie?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při procházení webových stránek. Umožňuje webové stránce zapamatovat si po určitou dobu vaše akce a předvolby (například přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení), takže je nemusíte při dalším procházení webové stránky znovu zadávat.

Jak používáme cookie?

Naše webové stránky používají soubory cookie k zapamatování preferencí uživatele a k lepšímu přizpůsobení webových stránek zájmům návštěvníka. Ačkoli soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek, poskytují lepší zážitek z návštěvy webových stránek. Tyto soubory cookie můžete vymazat nebo zablokovat, v takovém případě však některé funkce těchto webových stránek nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Informace týkající se souborů cookie nejsou používány k vaší osobní identifikaci. Tyto soubory cookie se nepoužívají k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto dokumentu.

Jak ovládat cookie?

Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo mazat podle vlastních potřeb. Soubory cookie, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, můžete odstranit a většina prohlížečů umožňuje nastavení, které ukládání souborů cookie zabrání. V takovém případě bude možná nutné při každém procházení webových stránek a některých služeb a funkcí ručně upravit některá nastavení.

Správu souborů cookie pro konkrétní prohlížeč najdete zde:

 • Prohlížeč Google Chrome
 • Prohlížeč Mozilla Firefox
 • Prohlížeč Internet Explorer
 • Prohlížeč Opera
 • mobilní prohlížeče Android, Safari

Krátkodobé soubory cookie se po vypnutí prohlížeče automaticky vymažou.

Dlouhodobé soubory cookie se uchovávají i po vypnutí prohlížeče a počítače.
Turbodieta.cz, Anionky.cz, Galvanic Spa, Tropokolagen.cz, Deparim, Queen Euniké partner, Wellu.cz, BH test, Alternativní doktorka, QE Partner, Hledák, Pilna, Syn-Ake, Trikers.cz, Chlorella SP, Shopeek.cz